மலேசிய தேசிய QR குறியீடு, DUITNOW

 • PAYNET (Payments Network Malaysia Sdn Bhd) -ஆல் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு தொழில்துறை அளவிலான முயற்சி.
 • தொந்தரவு இல்லாத, பாதுகாப்பான மற்றும் உடனடி கட்டணச் சேவையானது உங்களை நாடு முழுவதும் பணம் செலுத்த அனுமதிக்கிறது.
 • பங்கேற்கும் எந்த வணிகர்களிடமும் பணம் செலுத்துங்கள் (மலேசியாவில் இயங்கக்கூடியது).

எங்கள் DUITNOW வணிகர்கள்

 • AI IT Malaysia Sdn Bhd
 • Artisan Natural (M) Sdn Bhd
 • Choy Chiew Moy
 • Convemed Healthcare Sdn Bhd
 • D Homes Curtains & Furnishing
 • Embun Awal Sdn Bhd
 • Era Hanania Sdn Bhd
 • Finexus Sdn Bhd
 • Good Speed Auto Service Centre
 • Guitar Nation Enterprise
 • H Salon
 • Me12Pay Digital Sdn Bhd
 • Michael Tie & Co.
 • MyWorld Rewards (M) Sdn Bhd
 • Protech Aluminium Cabinet
 • Rasiga Beauty & Hair Studio
 • The Sky Paloma Sdn Bhd
 • The Wap Trading
 • Top One Car Cooler Centre
 • TouchPT PLT
 • Unilive Online Trading
 • Vaashini Enterprise

You are about to enter a third-party website and Finexus Cards’ privacy policy will cease to apply.

Finexus Cards does not verify, endorse or make warranties of this linked website below.

Do you wish to proceed to the following URL?

https://www.paynet.my/

You are about to enter a third-party website and Finexus Cards’ privacy policy will cease to apply.

Finexus Cards does not verify, endorse or make warranties of this linked website below.

Do you wish to proceed to the following URL?

https://www.ofs.org.my/en/

You are about to enter a third-party website and Finexus Cards’ privacy policy will cease to apply.

Finexus Cards does not verify, endorse or make warranties of this linked website below.

Do you wish to proceed to the following URL?

https://www.bnm.gov.my/