பொருள் விளக்க தாளைப் பதிவிறக்க, கீழே உள்ள ஒரு அட்டையை தேர்ந்தெடுக்கவும் (PDS)